Portal Prawniczy

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administratorem serwisu prawnego jest Kancelaria Maciej Badora, adres: Rynek 21/1, 58-300 Wałbrzych, NIP 8861433940, e-mail: biuro@prawniczy24.com
 2. Warunkiem skorzystania z usług serwisu prawnego jest zaakceptowanie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) oraz Polityki prywatności serwisu prawnego.
 3. Administrator informuje, że realizacja usług może odbywać się przez prawników, współpracujących z Administratorem, na co Użytkownik Serwisu (dalej: Klient) wyraża zgodę, upoważniając Administratora do przekazywania prawnikom niezbędnych do zrealizowania umowy informacji.
 4. Regulamin określa w szczególności: 

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, 

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 4. Celem prawidłowego korzystania z serwisu prawnego oraz komunikowania się i korzystania z usług prawnych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest łączne spełnienie przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych: 
 1. system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0; 
 2. dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji; 
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up).; 
 4. rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit. 
 5. 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym; 
 6. Karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość; 
 7. Sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego.
 1. W celu korzystania z serwisu prawnego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Wszelka forma kontaktu pomiędzy serwisem prawnym a Klientem (przesyłanie zawiadomień, składanie oświadczeń woli) odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail i formularza kontaktowego na stronie internetowej serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.
 3. Serwis informacyjny umożliwia Klientom korzystanie z usług prawnych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość to jest: e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej serwisu, telefon, aplikacje komunikacyjne, np. meet.google, skype.
 4. Administrator oferuje produkty o charakterze usług prawnych, które przedstawione są na stronie internetowej serwisu prawnego. Jeżeli przy produkcie jest podana cena, jest to cena brutto.
 5. Usługa Pakiet Tweet pozwala na zadanie pytania dla prawnika o długości nie większej niż 300 znaków i uzyskanie odpowiedzi o długości nie większej niż 300 znaków na wskazany adres e-mail lub telefon komórkowy.
 6. Wideokonferencja to usługa konsultacji na odległość z prawnikiem w uzgodnionym terminie o długości nie przekraczającej 14 minut. Korzystanie z Wideokonferencji wymaga wykonanie wskazówek zamieszczonych na stronie i odpowiednie połączenie się w uzgodnionym dniu i godzinie poprzez aplikację komunikacyjną. Usługę uważa się za wykonaną jeśli Klient nie połączy się w ciągu 5 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia świadczenia usługi.
 7. Złożenie pozwu zbiorowego uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44) , w szczególności niezbędnym jest aby co najmniej 10 osób zgłosiło chęć dochodzenia roszczenia jednego rodzaju opartego na tej samej podstawie fizycznej. Wybór usługi na stronie oznacza wyłącznie deklarację przystąpienia do pozwu zbiorowego na warunkach określonych w Regulaminie oraz w opisie usługi. Opłata wnoszona przy wyborze usługi stanowi koszt weryfikacji przedłożonych dokumentów dla potrzeb postępowania grupowego i nie podlega zwrotowi, a w przypadku wystąpienia z pozwem zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia wstępnego. Skierowanie pozwu po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44) na rzecz Klienta, uzależnione jest od opłacenia wynagrodzenia wstępnego w kwocie wskazanej na stronie, opłaty sądowej od pozwu, podpisanie i przekazanie oryginałów pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy oraz umowy na dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Klient deklaruje ponoszenie kosztów sądowych i skarbowych związanych z prowadzeniem sprawy. Końcowe wynagrodzenie pełnomocnika wynosić będzie 20% kwoty zasądzonej na rzecz Klienta, nie mniej jednak niż wynagrodzenie wstępne.
 8. Wybór usługi zlecenie sprawy oznacza wyłącznie deklarację powierzenia sprawy pełnomocnikowi na zasadach określonych w Regulaminie i opisie na stronie. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy zostanie określone po zweryfikowaniu przedmiotu sprawy i przesłanych dokumentów i wysłane na wskazany adres wraz z pełnomocnictwem i umową na prowadzenie sprawy. Warunkiem przystąpienia pełnomocnika do sprawy jest zapłata wskazanego wynagrodzenia, ewentualnych kosztów sądowych i skarbowych oraz przekazanie podpisanych umowy oraz oryginałów pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.
 9. Zlecenie usługi stałej obsługi prawnej możliwe jest po przedstawieniu Klientowi oferty takiej obsługi, złożonej po przekazaniu formularzem informacji przez Klienta, a następnie zawarciu umowy przesłanej przez Administratora.
 10. Usługa 72 h na wstępną ocenę sprawy polega na rozpoznaniu zagadnień prawnych w oparciu o informacje i skany dokumentów przesłane przez Klienta oraz przedstawienia wstępnych propozycji działań możliwych do podjęcia w sprawie. Klient akceptuje, że uzyskane stanowisko prawne ma charakter wstępny i jest udzielane wyłącznie na podstawie przekazanych informacji i skanów dokumentów. Dla całościowego rozpoznania problemów koniecznym może być uzupełnienie informacji lub dokumentów, czego w ramach niniejszej usługi się nie oferuje. 
 11. Informacje o usługach podane na stronie internetowej serwisu prawnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Podana cena jest ceną brutto. Nie uwzględnia kosztów sądowych, opłat skarbowych i innych urzędowych opłat koniecznych do prowadzenia sprawy. Wysokość takich opłat będzie komunikowana Klientowi przed zawarciem umowy, a wyrażenie zgody na ich uiszczenie stanowi warunek przyjęcia zlecenia do realizacji.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian ceny oraz rodzajów i zakresów usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu oraz wprowadzana okresowych promocji oraz rabatów na usługi. Zmiany nie dotyczą usług już zamówionych i opłaconych przez Klienta.
 14. Rabat na usługi dostępny może być po wpisaniu przez Klienta odpowiedniego kodu rabatowego.
 15. O ile w Regulaminie lub na stronie nie zastrzeżono inaczej płatność za usługę następuje za pośrednictwem portalu internetowego serwisu prawnego po złożeniu zamówienia, kierując się kolejno wskazówkami wyświetlanymi na stronie internetowej.
 16. O ile z Regulaminu nie wynika inaczej, do złożenia zamówienia wymagane jest wybór usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie, wskazanie w formularzu kontaktowym wymaganych w nim danych oraz dokonanie płatności. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia następuje zawarcie umowy.
 17. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać, czy żąda faktury VAT za usługę i podać dane niezbędne do jej wystawienia.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi, zwrotu uiszczonej należności oraz poinformowania o tym Klienta w szczególności, gdy:
 1. Klient nie opisał stanu faktycznego sprawy lub nie sformułował pytania i nie jest możliwe zrealizowanie usługi;
 2. Klient nie uzupełnił dokumentów lub informacji, o które został poproszony po zamówieniu usługi;
 3. z przesłanych informacji lub dokumentów wynika, że sprawa ma charakter pozaprawny;
 4. z innych ważnych przyczyn, które uniemożliwiają wykonanie usługi;
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika/Klienta na skutek skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, które zostały spowodowane umyślnie.
 2. Za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie usługi Administrator zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości  równowartości wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta za usługę. Warunkiem dochodzenia kary jest terminowe skorzystanie z procedury reklamacyjnej.
 3. Klient decydując się na złożenie zamówienia i skorzystanie z usługi oświadcza, że jest świadomy szczególnego charakteru usług prawnych. Charakter ten w szczególności polega na tym, że usługa ta nie jest umową rezultatu a polega na starannym działaniu. Usługa stanowi ocenę prawną dokonaną przez prawnika z należytą starannością, jednak nie gwarantuje ona skutecznego rozwiązania problemu prawnego przez Klienta i Administrator również tego nie zapewnia. 
 4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Administrator nie zapewnia możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest sporządzenie, podpisanie i przesłanie listem poleconym oświadczenia według wzoru z Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator informuje, , że po spełnieniu świadczenia (wykonaniu zamówienia w całości) Klient traci prawo odstąpienia od umowy, stosownie do art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta Administrator w terminie 14 dni zwraca Klientowi dokonaną przez niego płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas potrzebny do realizacji usługi. Klient może wypowiedzieć umowę przed jej zakończeniem w każdym czasie wyłącznie z ważnych powodów. Administrator może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Administratora, zobowiązany jest on zwrócić Klientowi wpłacone wynagrodzenie w całości.
 8. Zobowiązania Klienta z tytułu zawartej umowy trwają przez cały okres jej realizacji.
 9. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Administratora poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej serwisu prawnego, nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia przyczyny złożenia reklamacji.
 10. Administrator w terminie do 14 dni udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację lub informuje o konieczności wydłużenia terminu wraz ze wskazaniem przyczyn.
 11. Administrator umożliwia umieszczenie na portalu internetowym serwisu opinii Klientów. Opinie te nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 12. Jeżeli Użytkownik lub Klient zamieści na stronie serwisu prawnego treści, które mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), z chwilą ich umieszczenia odpowiednio Użytkownik lub Klient udzielają Administratora niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Administratora  z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów na stronach internetowych należących do  Administratora. Licencja zostaje udzielona na wszystkich polach eksploatacji  
 13. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, których treść dostępna jest na stronie internetowej: https://dziennikustaw.gov.pl.

Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU DO UMOWY

Kancelaria Maciej Badora, 58-300 Wałbrzych, Rynek 21/1, e-mail: biuro@prawniczy24.com

Ja/My* …………………………………………………..  informuję/informujemy* o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………………………………………… zawartej w dniu …………………………………

Imię i Nazwisko Klienta ……………………………………………………………………………………

Adres Klienta  ………………………………………………………………………………………………….

Podpis Klienta  ……………………………………………….

Data  ……………………………………..

(*) niepotrzebne skreślić