Portal Prawniczy

Pozew zbiorowy

W ramach tego środka dochodzone mogą być roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach.

Dla złożenia pozwu niezbędnym jest aby co najmniej 10 osób zgłosiło chęć dochodzenia roszczenia jednego rodzaju opartego na tej samej podstawie fizycznej. Muszą być spełnione pozostałe warunki określone w ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44).

Opłata wnoszona przy wyborze usługi stanowi koszt weryfikacji przedłożonych dokumentów dla potrzeb postępowania grupowego i nie podlega zwrotowi, a w przypadku wystąpienia z pozwem zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia wstępnego w kwocie 899 zł.

Końcowe wynagrodzenie pełnomocnika wynosić będzie 20% kwoty zasądzonej na rzecz Klienta, nie mniej jednak niż wynagrodzenie wstępne.

Wynagrodzenie nie uwzględnia kosztów sądowych, opłat skarbowych i innych urzędowych opłat koniecznych do prowadzenia sprawy. Wysokość takich opłat będzie komunikowana Klientowi przed wpłatą wynagrodzenia wstępnego, a wyrażenie zgody na ich uiszczenie stanowi warunek ujęcia w pozwie zbiorowym.