Portal Prawniczy

Rozliczenia za odbiór odpadów

Rozliczenia za odbiór odpadów w kontekście ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), są obowiązani do udokumentowania umową, korzystania z usług odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Powyższe oznacza, że wszystkie podmioty władające nieruchomościami, w których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają w nich odpady komunalne (np.: szkoły, sklepy, zakłady produkcyjne, punkty usługowe itd.), mają obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór odpadów. Istnieje również prawo kontroli przez organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy ww. podmioty posiadają zawartą umowę wraz ze stosownymi dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *